Nieuws

Ministerie SZW en alliantie Samen werken voor werk in gesprek over Ontwikkelpaden

Steeds meer sectoren hebben een tekort aan personeel. Om werkzoekenden te helpen de stap naar een krapteberoep te zetten, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – in samenwerking met brancheorganisaties en andere relevante partijen – zogeheten Ontwikkelpaden ontwikkeld. Dit zijn op maat gemaakte paden, die ervoor zorgen dat

Lees bericht
Aanbevelingen Platform Toekomst van Arbeid voor een nieuw regeerakkoord

Een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor het oplossen van urgente maatschappelijke transities, zoals voor wonen, energie en klimaatverandering, en vormt de beste weg naar bestaanszekerheid en een bloeiende economie. Toch krijgt de arbeidsmarkt tot op heden zorgwekkend weinig aandacht in de gesprekken voor een nieuw kabinet. Het huidige kabinet

Lees bericht
Cedris Waarderingsprijs 2024: aanmelding is geopend!

Voor iedereen die kan en wil werken, moet er een plekje zijn op de arbeidsmarkt. Ook als je daarvoor wat extra ondersteuning nodig hebt. Initiatieven, projecten en programma’s die daaraan bijdragen en de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen, verdienen daarom extra aandacht. Want goed voorbeeld doet goed volgen! Daarom reikt Cedris,

Lees bericht
Publiek-private samenwerking centraal in podcast Aan het werk

Het personeelstekort is in bijna alle sectoren groot. Toch zijn er nog altijd veel mensen die niet aan het werk komen, terwijl ze dat wel willen. Met de juiste ondersteuning kunnen zij de stap naar werk wél maken. Publiek-private samenwerking is hierbij cruciaal. In een podcast van de ABU, partner

Lees bericht
Leerwerkfestival Praktijkdag: Van bijstand naar (ontwikkel)perspectief in de zorg

Donderdag 22 juni was de tweede editie van het Leerwerkfestival. Deze werd gecombineerd met een Praktijkdag. Voorop stonden kennis, inspiratie, ontmoeting en verbinding in festivalvorm. Door de alliantie Samen werken voor werk werd de workshop Van bijstand naar (ontwikkel)perspectief in de zorg via leren en werken – en dankzij publiek-private

Lees bericht
Uitnodiging: Meepraten over een snellere weg naar werk?

Vorig jaar ontvingen bijna 400.000 mensen een bijstandsuitkering. Tegelijk groeit het tekort aan personeel. Nu is de tijd om anders te kijken naar mensen, die nog ‘op de bank zitten’. Door meer te denken in mogelijkheden én door (wettelijke) blokkades weg te nemen. De alliantie doet hiervoor een aantal concrete

Lees bericht
E-zine Van Bijstand naar opleiding of (passend) werk

Iedereen aan de slag, dat is de missie van de alliantie Samen werken voor werk. Dagelijks zijn leden van de ABU, Cedris, NRTO en OVAL actief om een zo goed en passend mogelijke weg naar opleiding of werk te faciliteren voor een grote groep mensen. In de praktijk blijkt dat

Lees bericht
“Arbeidsmarkt vereist meer samenwerking achter één loket”

De grote uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen in alle arbeidsmarktregio’s om één loket waar werknemers en werkzoekenden met al hun werkvragen terechtkunnen. En waar zij met maatwerk van publieke en private dienstverleners worden geholpen. Bij die verdergaande publiek-private samenwerking kan de alliantie Samen werken voor werk een belangrijke rol spelen.

Lees bericht
Breed Offensief niet eerder dan 1 juli 2023 ingevoerd

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Breed Offensief op 29 november 2022 aangenomen. Daardoor kunnen – conform de afspraak tussen VNG en SZW – wel de wijziging van de kostendelersnorm en de extra vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die met loonkostensubsidie werken per 1 januari 2023 in werking treden. De

Lees bericht
Het STAP-budget: Wie heeft er gebruik van gemaakt?

De STAP-regeling wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als succesvol gezien. In totaal hebben 214.000 mensen het STAP- budget aangevraagd. Ruim de helft van de aanvragers is maximaal mbo-4 opgeleid en een op de vijf aanvragers is 50 jaar of ouder. 58% heeft het budget ingezet voor

Lees bericht
Werkhuis helpt werkzoekenden sneller naar werk

Platform Toekomst van Arbeid presenteert uitgewerkt voorstel om weg naar werk te vereenvoudigen Den Haag, 18 oktober 2022 – Er is één loket in alle arbeidsmarktregio’s nodig, zodat werkzoekenden eenvoudiger hun weg naar werk vinden. Daar pleiten deelnemers van het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) voor. Dit loket, ook wel

Lees bericht
€ 50 miljoen voor gemeenten om werkzoekenden te begeleiden naar werk

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stelt € 50 miljoen uit Europese middelen ter beschikking aan gemeenten voor de begeleiding van werkzoekenden naar werk. Van het bedrag was € 12,5 miljoen al eerder toegezegd door de minister. Gemeenten kunnen het extra geld gebruiken voor lopende arbeidsmarktgerichte projecten gericht op werkzoekenden

Lees bericht
Motie aangenomen: Pilot om bijstandsgeld te gebruiken voor begeleiding en scholing

Mooi resultaat alliantie Samen werken voor werk   Op 24 mei dit jaar organiseerde de alliantie Samen werken voor werk een ontbijtsessie voor Tweede Kamerleden. Met behulp van een aantal sprekende praktijkvoorbeelden kregen zij inzicht in enkele drempels om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te bemiddelen.

Lees bericht
Ontbijtsessie met Tweede Kamerleden Palland (CDA) en De Kort (VVD)

Oproep: Maak de weg naar werk eenvoudiger Iedereen aan de slag, dat is de ambitie van de alliantie Samen werken voor werk, een samenwerkingsverband tussen brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL, alle vier actief op de arbeidsmarkt. Er is krapte op de arbeidsmarkt, tegelijk staan nog altijd veel mensen aan

Lees bericht
Kabinet maak haast met breed offensief

Op woensdag 23 februari komen de wetsvoorstellen voor het Breed Offensief en de Verbetering Banenafspraak aan de orde in de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De alliantie Samen werken voor werk roept het Parlement op om – samen met het kabinet – zo snel mogelijk over te gaan tot de

Lees bericht
Doorbraak voor doorlopende leerrechten en individueel ontwikkelbudget voor werkenden en werkzoekenden

De alliantie Samen werken voor werk zet zich in om de weg naar werk duurzaam en eenvoudig te maken. Eén van onze aanbevelingen is dat iedere werkende recht krijgt op een persoonlijk ontwikkelingsbudget. De alliantie pleit voor permanente leerrechten door een niet-vrijblijvende, regelmatige terugkerende, periodieke arbeidsmarktscan (een vorm van ‘loopbaan-APK’).

Lees bericht
Reactie op coalitieakkoord: Benut de kansen die publiek-private samenwerking biedt

In het coalitieakkoord wordt flink geïnvesteerd om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, zodat meer mensen sneller aan het werk kunnen. Dat is gezien de huidige mismatch op de arbeidsmarkt ook hard nodig. Opgedane ervaringen met de regionale mobiliteitsteams in de coronacrisis worden hierbij betrokken. De alliantie is positief

Lees bericht
Advies CPB: Wacht niet met de inburgering en arbeidsmarktintegratie van statushouders

Direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk. Dat is het advies van het Centraal Plan Bureau (CPB) aan gemeenten. Eén op de zes nieuwkomers blijkt binnen de inburgeringstermijn van drie maanden te verhuizen naar een andere gemeente, wat de kans op een baan bemoeilijkt, omdat begeleiding

Lees bericht
Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig voor mensen die hun werk dreigen te verliezen of die al werkloos zijn. Publiek-private samenwerking is daarbij de sleutel, ondersteund door eenvoudig gebruik van loonkostensubsidie en jobcoaching, toegankelijke werkzoekendenbestanden voor werkgevers en het recht op begeleiding en scholing aan mensen die op

Lees bericht
Vooraankondiging PPS-sessie Praktijkdag 10 juni

De alliantie Samen werken voor werk verzorgt op donderdag 10 juni een kennissessie tijdens de Praktijkdag van de Programmaraad. In deze sessie bieden we een helder overzicht van de verschillende regelingen en programma’s de laatste jaren vanuit de overheden zijn ingezet om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt bij

Lees bericht
Tweede ronde budget voor innovatieve projecten Midden-Utrecht geopend

In het kader van Perspectief op Werk in Midden-Utrecht is per 15 april een innovatieregeling geopend. Gezocht wordt naar intermediairs met frisse ideeën voor een innovatief project om de kansen op duurzaam werk voor kwetsbare werkzoekenden te vergroten. Een belangrijk criteria voor het project is dat er daadwerkelijk werkgevers aan

Lees bericht
Overleg in regio Midden Holland krijgt vervolg

Donderdag 1 april spreken publieke en private partijen, die actief zijn in arbeidsmarktregio Midden Holland, elkaar onder leiding van de alliantie Samen werken voor werk. Het overleg is een vervolg op de inspiratiesessie die de alliantie op 10 december jongstleden organiseerde. In totaal deden toen 20 leden van de brancheorganisaties

Lees bericht
Subsidie voor 3.000-mbo-certificaten binnen de zorg

Om een impuls te geven aan de arbeidsmarkt binnen de zorg heeft het Ministerie van VWS een subsidie beschikbaar gesteld voor 3.000-mbo-certificaten. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk om in 2021 huidige en nieuwe medewerkers kosteloos een mbo-certificaat aan te bieden. Het betreft de mbo-certificaten:• Individuele basiszorg verlenen

Lees bericht
Concreet aanbod alliantie om 100.000 werkzoekenden te helpen

In oktober 2020 hebben de leden van de alliantie Samen werken voor werk een aanbod gedaan aan het ministerie SZW, VNG en UWV om bij te dragen aan de opgave om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk (weer) naar werk te begeleiden. Het aanbod omvat direct beschikbare dienstverlening om landelijk

Lees bericht
Aan de slag in regio Midden-Holland

Op 10 december 2020 organiseerde de alliantie Samen werken voor werk een inspiratiesessie in regio Midden-Holland. In totaal deden maar liefst 20 leden van de brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL mee aan deze verkennende sessie met UWV, de gemeente Gouda en het team van Perspectief op Werk. De komende

Lees bericht
Wetgevingsoverleg Breed Offensief uitgesteld

Het grote wetgevingsoverleg over het Breed Offensief bij de Banenafspraak, dat maandag 14 december zou worden gehouden, is verplaatst tot na het kerstreces van de Tweede Kamer. Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie deed vorige maand met succes het voorstel om het wetsvoorstel Breed Offensief te behandelen in een acht

Lees bericht
Regionale mobiliteitsteams bieden hulp op maat voor werkzoekenden

Het coronavirus kost banen en werk. Daarom heeft het kabinet op 28 augustus dit jaar een aanvullend sociaal pakket van €1,4 miljard aangekondigd, als onderdeel van het derde steun- en herstelpakket. Hiermee wordt onder andere met scholing en bemiddeling ingezet op het snel vinden van een nieuw inkomen. Onderdeel van

Lees bericht
Online event: Aan de slag, juíst nu!

Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november organiseert de alliantie Samen werken voor werk een online 4-daags arbeidsmarkt event. In dagelijkse webcasts delen arbeidsmarktexperts – onder leiding van presentator Marijke Roskam – hun kennis en visie op de arbeidsmarkt én hun praktijkervaringen. Elke dag komt een ander perspectief

Lees bericht
CPB: Langdurige effecten van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt

Door de coronacrisis wordt de Nederlandse economie op de korte termijn flink geraakt. Deze schade zal op de langere termijn slechts gedeeltelijk herstellen, zelfs in het geval dat het virus binnenkort helemaal onder controle is. De productiviteitsgroei zal langdurig lager zijn, onder meer door verminderde innovatie en investeringen. Ook zal

Lees bericht
Meer mensen sneller en eenvoudiger aan de slag

Activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid zoals de commissie Regulering van werk nastreeft, vereist vernieuwende samenwerking voor de arbeidsmarkt. Met: een ontwikkelrekening voor iedereen, activerend inkomensbeleid, geharmoniseerde arbeidsmarktinstrumenten, recht op begeleiding naar werk en beter zicht op werkzoekenden. Deze kernpunten adviseert de alliantie Samen werken voor werk aan de politiek en beleidsmakers

Lees bericht
Een activerende arbeidsmarkt noodzakelijker dan ooit

Met het statement Iedereen aan de slag, aan de slag voor iedereen roepen ABU, Cedris, NRTO en OVAL – verenigd in de alliantie Samen werken voor werk – de politiek op snel gerichte maatregelen te nemen om een ‘coronabestand’ met werkzoekenden te voorkomen. De alliantie pleit er daarom voor om

Lees bericht
Platform NL leert door ondersteunt bij transitie naar ander werk

Onderdeel van het tweede steunpakket voor de economie is de omscholingsregeling NL leert door. Doel van deze regeling is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze regeling per 1 juli 2020 starten en lopen tot

Lees bericht
Tof Thissen en Jurriën Koops over de impact en aanpak coronacrisis op de arbeidsmarkt

Door grootschalige toepassing van de NOW- en de TOZO-regeling wordt het effect van de coronacrisis op de werkloosheid gedempt, maar de eerste effecten zijn al zichtbaar. Uit cijfers van UWV blijkt dat de werkloosheid nog nooit zo hard is gestegen als in de afgelopen maanden. Veel werkgelegenheid is nu bevroren.

Lees bericht
UWV rapport over impact van corona op de werkgelegenheid

UWV publiceerde op 4 juni 2020 een rapport over de impact op de werkgelegenheid in Nederland. Deze acuele cijfers geven een goed beeld over de eerste gevolgen van de coronacrisis op onze economie en arbeidsmarkt. Zo blijkt uit het rapport onder meer dat regio’s als Groot-Amsterdam en Zuidoost Nederland het

Lees bericht
Online inspiratiesessies: Doe mee!

Het is een turbulente tijd. De primaire inzet is om het coronavirus te bestrijden. Daarnaast is de noodzaak hoog om met elkaar alles op alles te zetten om werkenden en werkzoekenden fit en inzetbaar te houden, nu maar ook straks. Door het faciliteren van (online) inspiratiesessies tussen publieke en private

Lees bericht
Webinar Publiek-private samenwerking in coronatijd

Op 28 mei 2020 verzorgt de alliantie Samen werken voor werk van 13:00 – 14:00 uur de webinar Publiek-private samenwerking in coronatijd in het programma van De week van de praktijk, georganiseerd door de Programmaraad. De week van de praktijk (ook wel bekend als de Praktijkdagen) heeft tot doel kennisuitwisseling,

Lees bericht
Platform NLWerktDoor! brengt vraag en aanbod bij

Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dit is essentieel om zorg te verlenen, winkels te bevoorraden, energie te leveren en de woningen te bouwen waar mensen op wachten. Kortom, om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in

Lees bericht
Praktisch overzicht regionale actieplannen Perspectief op Werk

Vorig jaar heeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) de wethouders van de 35 arbeidsmarktregio’s opgeroepen tot het maken van een regionaal actieplan. Met dit plan moet een extra impuls gegeven worden om mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden, hierbij te helpen.  De

Lees bericht
E-portfolio helpt bij arbeidsmobiliteit coronacrisis

Een grote uitdaging op de arbeidsmarkt is het versneld begeleiden van werkenden van acute overschotsectoren door de coronacrisis naar sectoren waar juist acute tekorten zijn ontstaan. Een e-portfolio met werkervaringen, opleidingen én zichtbaar gemaakte competenties kan daarbij waardevol zijn. Werkenden zien daardoor direct hun mogelijkheden en het voorkomt desinvesteringen van

Lees bericht
Extra vraag spoedopleidingen in zorg door coronavirus

Tijdens de coronacrisis is extra zorgpersoneel hard nodig. Spoedtrainingen van bestaande zorgmedewerkers, zorgstudenten, herintreders en zij-instromers helpen om aan extra zorgvragen te voldoen. Het Zorgcollege – mbo-opleider in de zorg – verzorgt altijd al verkorte opleidingen en werkt daarvoor samen met zorginstellingen, uitzendorganisaties, detacheringsbureaus, gemeenten en UWV. “Maar de vraag

Lees bericht
Sneller van-werk-naar-werk met scholingsvouchers

DOORZAAM, het fonds voor duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten, zorgt dat uitzendkrachten zich versneld kunnen laten om- of bijscholen voor sectoren waar nu de vraag het grootst is. Uitzendkrachten die door de coronacrisis werkloos zijn geworden, zijn hierdoor snel inzetbaar in de transport en logistiek, land- en tuinbouw en eenvoudige zorgtaken.

Lees bericht
“Wij kunnen onze cursisten niet laten vallen”

Hoe blijf je Nederlandse les aan nieuwkomers geven als fysieke bijeenkomsten door de coronacrisis niet meer mogelijk zijn? Marlies Janssen en haar collega’s van Totaal Onderwijs wisten in no time onderwijs op afstand te organiseren. “Ik herinner me nog goed de laatste les die ik met mijn cursisten op locatie

Lees bericht
Toolbox voor doelgroep Banenafspraak

De maatregelen rondom het coronavirus treffen ook werknemers in de doelgroep Banenafspraak. Voor hen zijn het extra verwarrende tijden: zij hebben extra steun en begeleiding nodig. De projectgroep Op naar de 100.000 banen! heeft de Toolbox Corona en Banenafspraak gelanceerd. Werkgevers vinden er communicatiemiddelen op maat voor laaggeletterde medewerkers en

Lees bericht
€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart 2020

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart 2020 is er in

Lees bericht
Regionale pilot Samen werken voor werk Zwolle van start

In het kader van de landelijke alliantie Samen werken voor werk hebben Tiem, UWV, Randstad, Timing en Profit Opleidingen de handen ineengeslagen. In een regionale pilot gaan ze aan de slag om vijftien werkloze 56-plussers duurzaam aan werk te helpen. Het project draagt de titel ‘Senioren: werknemers met een zilveren

Lees bericht
Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar

Lees bericht
Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant

Lees bericht
Geslaagde inspiratiesessie voor arbeidsmarkt Zuid-Holland

Intensievere samenwerking en concrete stappen voor een krachtiger arbeidsmarkt stonden vrijdag 4 oktober in Delft centraal tijdens de Inspiratiesessie Human Capital Zuid-Holland. Ook Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van de taskforce Human Capital Economic Board Zuid-Holland was aanwezig. Publieke en private partners trapten in Delft af om

Lees bericht
Verruiming aftrekbaarheid opleidingskosten van transitievergoeding

Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven; dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe aan te sporen kunnen zij opleidingskosten die hun medewerkers maken voor een opleiding voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf aftrekken van de transitievergoeding. De ministerraad heeft er

Lees bericht
Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel

Lees bericht
Intensieve samenwerking voor sterkere arbeidsmarkt Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Om de arbeidsmarkt en economie te versterken, hebben 66 partijen namens bedrijfsleven, onderwijs en overheid een Human Capital Akkoord Zuid Holland gesloten met harde doelstellingen. Leden van de alliantie Samen werken voor werk (SWVW) zetten hier ook hun schouders onder. Op 4

Lees bericht
4 oktober 2019: Inspiratiesessie Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Op vrijdag 4 oktober aanstaande wordt een bijeenkomst georganiseerd voor leden van brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL om concrete invulling te geven aan Human Capital Akkoord Zuid-Holland.

Lees bericht
€ 10,6 miljoen extra voor bbl-plekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Tijdens de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans is de motie Heerma c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht om bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende 5 jaar tegemoet te komen in de loonkosten voor bbl-plekken. De motie gaat samen met een investering in de

Lees bericht
Gemeenten intensiveren hulp aan laaggeletterden

Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te werken, krijgen extra hulp van gemeenten. Dat is 9 september dit jaar afgesproken door gemeenten en ministeries. Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering ondertekende minister Ingrid van Engelshoven samen met de VNG

Lees bericht
Alliantie Samen werken voor werk biedt kansen voor doe-agenda’s Perspectief op Werk

Het kabinet heeft 70 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 35 arbeidsmarktregio’s om meer werkzoekenden naar werk te begeleiden. Tot half juli hadden zij de tijd actieplannen op te stellen. De focus in de actieplannen moet liggen op een korte termijn doe-agenda voor het verzilveren van kansen die de krappe

Lees bericht
Werklozen aan de slag als installateur zonnepanelen

Kort opleiden naar een veelgevraagde functie. Dat is in een notendop het idee achter de pilot Rijnmond binnen de alliantie Samen werken voor werk. Hier gaan de projectpartners zo’n twintig werklozen klaarstomen voor een baan als zonnepaneel-installateur. Door de energietransitie is er veel werk in de zonnepaneelindustrie. Bovendien zijn de

Lees bericht
Digitalisering geeft werkenden betere kansen op de arbeidsmarkt

In het onderzoek Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren. Naar een digitaal vaardiger beroepsbevolking wordt gekeken naar de verwachte gevolgen van de digitale technologische ontwikkelingen op sectoren, organisaties, werk en werknemers en naar de effecten van technologische verandering op de vraag naar specifieke beroepen en vaardigheden en de implicaties voor werknemers daarvan.

Lees bericht
Bedrijfsleven, onderwijs en overheid sluiten akkoord voor verbeteren arbeidsmarkt Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni jongstleden tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren alle partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal

Lees bericht
Onderwijsinstellingen regio Zwolle werken samen aan vitale, toekomstbestendige economie.

Op Havezathe Den Alerdinck in Laag Zuthem is op 11 juni jongstleden RegioOpleiders van start gegaan, een bijzonder initiatief van veertien onderwijsinstellingen in de regio Zwolle. Werkgevers kunnen bij RegioOpleiders terecht voor maatwerkopleidingen en -intervisie. ‘Wil je gaan voor een toekomstbestendige, vitale economie in de regio, dan is het belangrijk

Lees bericht
Eerste mbo-praktijkverklaringen uitgereikt

Begin juni reikte staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de eerste twee mbo-praktijkverklaringen uit. De staatssecretaris deed dat tijdens een werkbezoek aan Sligro Leiden, het leerbedrijf dat de twee studenten heeft begeleid. Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt en vaker afhankelijk van een uitkering.

Lees bericht