Ontbijtsessie met Tweede Kamerleden Palland (CDA) en De Kort (VVD)

Oproep: Maak de weg naar werk eenvoudiger

Iedereen aan de slag, dat is de ambitie van de alliantie Samen werken voor werk, een samenwerkingsverband tussen brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL, alle vier actief op de arbeidsmarkt. Er is krapte op de arbeidsmarkt, tegelijk staan nog altijd veel mensen aan de zijlijn. Juist nu is de mogelijkheid deze mensen naar werk te begeleiden groot. Private partijen kunnen gemeenten, UWV en RMT’s hierbij helpen. Leden van de alliantiepartners ervaren in de praktijk echter nog altijd (wettelijke) drempels op de weg naar werk. Tijdens een ontbijtsessie op dinsdag 24 mei gingen zij in gesprek met Tweede Kamerleden Hilde Palland (CDA) en Daan de Kort (VVD) over de kansen die er zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen en de drempels die geslecht moeten worden om dat nog effectiever te kunnen doen.

Met sprekende praktijkvoorbeelden werden de Kamerleden meegenomen in de ervaringen van Calibris Advies, Staat van Dienst, Randstad Risesmart, Inclusief Groep en RGF Staffing en werden verschillende oproepen gedaan.

Oproep: Zorg voor één loket

Om de door corona te verwachte werkloosheidsgolf op te vangen, werden in alle arbeidsmarktregio’s razendsnel Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) opgericht. Deze beweging naar één loket is erg positief en wordt omarmd, maar in de uitvoering is er – naast alle bestaande en nog steeds werkende structuren – een nieuwe infrastructuur ontstaan. Het gevolg: 35 keer minimaal 2 loketten, structuren, werkwijzes en regelingen. Deze wirwar van netwerken maakt het onnodig ingewikkeld en belemmert de daadkracht bij de uitvoer, óók voor werkzoekenden en werkgevers, zo lichtte Hannie Dalhuisen van RGF Staffing toe. De grote investeringen die zijn gedaan in de RMT’s vertalen zich nog niet naar een groot aantal plaatsingen. Daarom werd de oproep gedaan te zorgen voor landelijke, uniforme regels en regie en maatwerk in de regio’s te beleggen. Hierbij werd het belang benadrukt om de werkzoekenden en werkgevers centraal te stellen, budgetten dichter bij de kandidaten te beleggen en een gelijk speelveld te creëren, zodat kennis, kunde en ervaringen van private partners optimaal benut worden. Op die manier krijgen kandidaten beter zicht op de mogelijke routes naar werk en hoe zij die kunnen bewandelen. Voor werkgevers moet één loket ervoor zorgen dat ook zij makkelijker hun weg vinden en daarmee sneller hun vacatures kunnen invullen.

Oproep: Zorg voor één budget

Calibris Advies heeft jarenlange ervaring in het organiseren van projecten voor mensen in de bijstand naar werk. Tijdens een project in Amsterdam behaalden van de 104 deelnemers (van wie de helft langer dan tien jaar in de bijstand) 80% een diploma op mbo 1- of 2-niveau voor de zorg en ging 75% aan het werk, zo lichtte Frank Braaksma van Calibris toe. De voorfinanciering doet Calibris – risicodragend – zelf. Op deze manier zijn heel veel mensen te helpen naar werk, maar het vinden voor financiering blijkt in de praktijk lastig en daarmee een grote drempel. Als het bijstandsgeld dat bespaard wordt doordat de kandidaat aan het werk gaat, benut kan worden voor scholing en begeleiding, kan deze route naar werk op grote schaal benut worden. Daar zal ook de zorgsector – waar grote tekorten zijn – baat bij hebben. Met behulp van het CBS is berekend dat de besparing duizelingwekkend is; niet alleen op uitkeringsgeld, maar ook op bijvoorbeeld het voorkomen van zorgkosten of belanden op het criminele pad. Braaksma heeft dan ook een heel concrete oproep: Laat ons samen met het ministerie van SZW een pilot doen, met als doel een helder juridisch kader in te richten. Het sociaal-maatschappelijke effect hiervan zal enorm zijn.

Oproep: Zorg voor een toekomst in werk

Om de weg naar werk soepel te laten verlopen, is het nodig de werkzoekenden centraal te zetten, zodat gestart wordt vanuit een passend loopbaanperspectief. Opleiden is hierbij belangrijk en gelukkig wordt hierin meer geïnvesteerd door middel van ontwikkelbudgetten en het STAP-budget, stellen Yolanda Tieleman van Randstad Risesmart en Johan Hofstede van Staat van Dienst. Mensen met een kwetsbare arbeidspositie hebben baat bij jobcoaching. Hoe lang ze die nodig hebben, is vooraf lastig te bepalen en daarmee zijn ook de kosten vooraf onduidelijk. Daarbij is juist deze groep gebaat bij meer structurele ondersteuning, zodat zij bij een eventuele terugval direct de nodige hulp van een jobcoach krijgen, waarmee een langdurige uitval voorkomen kan worden.
Ook op dit terrein lopen partijen aan tegen het verschillende beleid in de 35 arbeidsmarktregio’s. Het landelijke kwaliteitskader van UWV werkt goed. Daarom doen partijen de oproep voor een uniform gemeentelijk kader, vergelijkbaar met de werkwijze van UWV. Ook werd het belang benadrukt van eigen regie bij werknemers en werkgevers. Een persoonsgebonden scholingsbudget kan daarbij helpen, waarbij duidelijke eisen om de kwaliteit van coaches en opleiders te borgen noodzakelijk is.

Advies en handvatten

De praktijkvoorbeelden zijn een verduidelijking van het advies en de handvatten die de alliantie eerder aanbood aan het nieuwe kabinet, Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig. Juist in de huidige krappe arbeidsmarkt is dat broodnodig en zijn er volop kansen om meer mensen perspectief op werk te bieden. De alliantie doet dan ook een oproep aan het kabinet om werk te maken van het vereenvoudigen van de arbeidsmarktinfrastructuur.

Download de handreiking Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig