Over de alliantie

De alliantie Samen werken voor werk wordt gevormd door vier koepelorganisaties (ABU, Cedris, NRTO en OVAL) die actief zijn in het hart van de arbeidsmarkt. Samen hebben zij een landelijk en regionaal dekkend netwerk van duizenden dienstverleners op het gebied van arbeidsbemiddeling, inzetbaarheid, scholing en begeleiding van werkzoekenden. Zij kennen de regionale arbeidsmarkt en de behoeften van werkgevers en werkzoekenden.

De uitdaging die ons bindt

De krapte op de arbeidsmarkt is groot. Toch staan nog altijd een miljoen mensen langs de kant. De alliantie wil zoveel mogelijk mensen (weer) aan de slag helpen en houden, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons motto is: ‘Iedereen aan de slag!’. Dat vereist vooral meer inzet van nieuwe instrumenten, partners en samenwerkingen. Daarom is publiek-private samenwerking en maatwerk in de regionale dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers nodig.

Wat is nodig?

Om mensen de juiste begeleiding, (om- en bij-) scholing, aandacht en bemiddeling naar passend werk(gever) te bieden, is het nodig dat alle partijen snel en effectief kunnen handelen. Om echt stappen te kunnen zetten, doet de alliantie vijf aanbevelingen:

  1. Harmoniseer alle arbeidsmarktinstrumenten en stimuleer samenwerking
  2. Realiseer transparantie en toegankelijkheid van de bestanden met kandidaten
  3. Maak het aantrekkelijk om de stap naar werk te zetten, ook als het tijdelijk is
  4. Geef mensen het recht op begeleiding naar en bij werk
  5. Bied iedereen een individueel ontwikkelbudget

Lees meer hierover in ons statement Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig.

Wie vormen de alliantie?

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is dé belangenbehartiger voor ondernemers in de uitzend- en payrollbranche en leidend in de wereld van (flexibel) werk. Uitzendwerk, detachering en payrolling zijn belangrijk voor werkgevers om potentiële kandidaten te vinden, werkzoekenden kansen te bieden om werkervaring op te doen, hen scholing of leerwerktrajecten te bieden en hen laagdrempelig naar werk te begeleiden. De ABU vertegenwoordigt ruim 535 leden.

Bekijk hier de ledenlijst >

Cedris is dé landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Cedris bouwt actief kennis op over sociale werkgelegenheid en de Participatiewet en faciliteert uitwisseling van kennis in het ledennetwerk. Leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Leden zijn SW-bedrijven, werkleerbedrijven, sociale ondernemingen en gemeenten, verspreid over het hele land. Zij zorgen ervoor dat mensen die onder de Participatiewet vallen aan het werk komen.

Bekijk hier de ledenlijst >

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO-leden hebben als missie: het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. De NRTO vertegenwoordigt 950 leden.

Bekijk hier de ledenlijst >

OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement- en loopbaanbedrijven, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. De leden van OVAL zijn grote en kleine bedrijven (breed of specialistisch georiënteerd), gericht op mens en organisatie. Zij leveren een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, kwaliteit van werk en leven en daarmee aan de productiviteit van mensen. OVAL heeft meer dan 135 leden.

Bekijk hier de ledenlijst >

Achtergrond van de alliantie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet samen met landelijke en regionale partners stevig in op het versterken van de dienstverlening aan werkgevers. Het doel is om met de arbeidsmarktregio’s deze dienstverlening duurzaam te verbeteren. Zodat meer mensen met een uitkering en afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komen. En om oplossingen te bieden voor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Dit is een uitdaging voor alle betrokkenen bij de regionale arbeidsmarkt en zeker voor gemeenten, UWV en RMT’s. Want zij hebben in de 35 arbeidsmarktregio’s een grote rol en verantwoordelijkheid om dit te realiseren. Zij kunnen dat niet alleen. Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt uitkomst. Naast ons aanbod voor gemeenten en UWV is de alliantie gesprekspartner voor het ministerie en zijn wij aanjager van regionale samenwerkingsverbanden, die wij ook faciliteren.

De koers van het ministerie (SZW), met een sleutelrol voor versterking van de werkgeversdienstverlening en PPS, is ingezet in 2016 (programma Matchen op werk in de arbeidsmarktregio’s). Het vorige kabinet heeft deze koers voortgezet en geïntensiveerd.. Een voortvloeisel daaruit is de oprichting van de regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Deze mobiliteitsteams zijn een samenwerking van regionale partners, met als doel mensen die in de coronaperiode hun werk zijn kwijtgeraakt of dreigen te verliezen, zo snel mogelijk weer naar werk te leiden. Ook de plannen van het huidige kabinet beogen inzet op regionaal samenwerken.