Waarom de alliantie?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet samen met landelijke en regionale partners stevig in op het versterken van de dienstverlening aan werkgevers. Het doel is om met de arbeidsmarktregio’s de dienstverlening aan werkgevers duurzaam te verbeteren. Zodat meer mensen met een uitkering en afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komen. En om oplossingen te bieden voor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Dit is een uitdaging voor alle betrokkenen, zeker voor gemeenten. Zij hebben in de verschillende arbeidsmarktregio’s een grote rol en verantwoordelijkheid gekregen om dit te realiseren. Maar zij kunnen dat niet alleen. Samenwerking tussen publieke en private partijen biedt uitkomst. De alliantie van koepelorganisaties wil zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk helpen en ziet – net als het ministerie van SZW – verdere intensivering van publiek-private samenwerking (PPS) daarbij als cruciale stap.

De alliantie is gesprekpartner voor het ministerie, regionaal kan zij de verbindingen voor samenwerking faciliteren en bij de uitvoering zorgen wij voor inbreng van de vereiste kennis en kunde.

Kabinetsbeleid en de rol van gemeenten

De koers van het ministerie van SZW met een sleutelrol voor de versterking van de werkgeversdienstverlening en PPS is ingezet in 2016 (programma Matchen op werk in de arbeidsmarktregio’s). Het huidige kabinet heeft deze koers voortgezet en geïntensiveerd. In het regeerakkoord is daarom opgenomen dat werkgevers zoveel mogelijk ontzorgd moeten worden, zodat zij met zo min mogelijk bureaucratie met deze mensen aan de slag kunnen.

Daarom wil de alliantie deze werkgeversdienstverlening versterken en coördineren door het bieden van een landelijk dekkende structuur, die is afgestemd op de regionale vraagstukken en het netwerk in de 35 arbeidsmarktregio’s.

De uitdagingen richting werk

In de bestanden van UWV en gemeenten blijven nu vooral de moeilijker te bemiddelen kandidaten over. Ook zij hebben talenten die benut en ontwikkeld kunnen worden. De uitdaging is om deze mensen arbeidsfit te maken, te begeleiden, op te leiden én te matchen naar werk. Als het kan bij reguliere werkgevers en als het moet naar ander passend werk, soms als tussenstap. Overheden kunnen dat niet alleen.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk helpen, vereist vooral maatwerk en sterke werkgeversdienstverlening. De alliantie ziet volop kansen om het doel op deze manier te realiseren en heeft hiervoor alle vereiste kennis en kunde in huis.

Logische alliantie voor de arbeidsmarkt

Gemeenten en UWV geven vorm en inhoud aan de regionale samenwerking, maar ook private partijen – uitzend- en payrollondernemingen, opleiders en re-integratiebedrijven – hebben een grote rol bij het samenbrengen van vraag en aanbod. Zij kunnen daarbij veel kennis en kunde toevoegen en vullen elkaar perfect aan om toe te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen aan de slag is.

Waar uitzendorganisaties (ABU-leden) bijvoorbeeld meer werkzoekenden bemiddelen met een loonwaarde boven het WML, hebben leden van Cedris juist ook expertise op het begeleiden van mensen met een WML tot 100%. Waar leden van OVAL mensen begeleiden bij de re-integratie naar werk, bieden opleiders (NRTO-leden) de mogelijkheid om de persoon bij of om te scholen voor een duurzame positie op de arbeidsmarkt.

Zo vormen zij samen een logische alliantie met aanvullende kwaliteiten die nodig zijn voor de uitdagingen van de Nederlandse arbeidsmarkt.