Motie aangenomen: Pilot om bijstandsgeld te gebruiken voor begeleiding en scholing

Mooi resultaat alliantie Samen werken voor werk

 

Op 24 mei dit jaar organiseerde de alliantie Samen werken voor werk een ontbijtsessie voor Tweede Kamerleden. Met behulp van een aantal sprekende praktijkvoorbeelden kregen zij inzicht in enkele drempels om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te bemiddelen. Een voorbeeld ging over projecten om mensen met een bijstandsuitkering op te leiden en naar werk te begeleiden. Het is moeilijk om dit rond te krijgen. De voorfinanciering blijkt in de praktijk lastig en is daarmee een grote beperking. Terwijl de besparingen groot zijn. Hoe logisch is het om een deel van het bespaarde bijstandsgeld te benutten voor scholing en begeleiding? Deze oproep hebben de aanwezige Tweede Kamerleden goed in hun oren geknoopt, want op 5 juli jongstleden is een motie aangenomen van Hilde Palland (CDA), Bart van Kent (SP) en Daan de Kort (VVD). Met deze motie wordt de deur geopend om met gemeenten en partijen in het veld te verkennen of, en op welke wijze, bijstandsgeld ingezet kan worden voor begeleiding en scholing voor mensen uit de bijstand.

Toelichting op motie

Hilde Palland heeft haar motie als volgt toegelicht: “In de praktijk zijn er mooie voorbeelden van partijen die zich inzetten om mensen succesvol naar werk te begeleiden, maar complexiteit in de budgetten werpt belemmeringen op. Als het bijstandsgeld dat wordt bespaard doordat de kandidaat aan het werk gaat, kan worden benut voor scholing en begeleiding, kan deze route naar werk op grotere schaal worden benut. Met behulp van het CBS is berekend dat de besparing heel hoog kan zijn, niet alleen op uitkeringsgeld, maar bijvoorbeeld ook op het voorkomen van zorgkosten. Zou er niet een pilot kunnen worden gestart met als doel om tot een helder juridisch kader hiervoor te komen, waarbij we dus zien dat het voor kunnen investeren en het besparen op bijstandsgeld kan worden aangewend om meer mensen aan werk te helpen?” Alle andere Tweede Kamerleden waren het hier mee eens, want de motie is met 150 stemmen voor aangenomen.

Kortom, de ontbijtsessie van de alliantie Samen werken voor werk heeft goed inzicht gegeven in de drempels die er zijn op de arbeidsmarkt en dat heeft ertoe geleid dat er nu een pilot komt om de grote drempel om mensen uit de bijstand op te leiden en aan werk te helpen, weg te nemen. Een prachtig succes van een gezamenlijk inzet om de weg naar werk duurzaam en eenvoudig te maken!