Wetgevingsoverleg Breed Offensief uitgesteld

Het grote wetgevingsoverleg over het Breed Offensief bij de Banenafspraak, dat maandag 14 december zou worden gehouden, is verplaatst tot na het kerstreces van de Tweede Kamer.

Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie deed vorige maand met succes het voorstel om het wetsvoorstel Breed Offensief te behandelen in een acht uren durend wetgevingsoverleg, omdat het op de plenaire agenda van de Tweede Kamer steeds doorschuift. Door het zo te behandelen, wilde de vaste Kamercommissie voor SZW er voor zorgen dat de behandeling en de stemmingen nog voor het kerstreces zouden plaatsvinden.

Het Breed Offensief is onder de vorige staatssecretaris Tamara van Ark al in 2018 gepresenteerd. Een dergelijke brede agenda werd gezien als een van de oplossingen om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.

Kern van het offensief:
De kern van het offensief bestond onder meer uit de volgende elementen:
• Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd.
• Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken.
• De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls.
• De regels rond de Banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden.
• De Wajong-regels worden logischer en stimuleren mensen om te gaan studeren of meer te werken.
• Beschut werk krijgt een extra impuls.

1 januari 2021
Daarna is de Kamer verschillende malen over de voortgang van de uitwerking geïnformeerd. De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel ‘uitvoeren breed offensief’ was 1 januari 2021. Naast de verbeteringen die via wet- en regelgeving tot stand kunnen worden gebracht, bevat het Breed Offensief verschillende andere acties om de kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast zijn voorstellen gedaan tot vereenvoudiging van de Banenafspraak/quotum. Deze worden via een afzonderlijk traject vormgegeven.

Bron: www.opnaarde25000.nl