Zwolle

Zwolle

Regio Zwolle maakt in het Perspectief op Werk-plan ‘investeren in mensen’ tot speerpunt. Het gaat om investeringen, die zowel mensen als werkgevers ten goede komen. De regio pakt dit integraal

Zuid Limburg

Zuid Limburg

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door in te zetten op het verhogen van de arbeidsdeelname en het ontwikkelen van 21st  century skills bij de beroepsbevolking. Sectoren

Zuid-Kennemerland en IJmond

Zuid-Kennemerland en IJmond

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door in te zetten op het werkfit maken van het zogeheten focusbestand. Door middel van scholing willen zij werkzoekenden duurzaam

Zeeland

Zeeland

In Zeeland wordt nadrukkelijk ingezet op een ketenbenadering die elkaar opvolgt en versterkt. Dit houdt in dat er wordt ingezet op voldoende aanbod van werkfitte kandidaten, ervoor gezorgd wordt dat

West Brabant

West Brabant

In deze regio wordt de nadruk gelegd op innovatie van topsectoren, het vergroten van de toegevoegde waarde, kwalitatieve werkgelegenheid, een Leven Lang Leren en duurzame inzetbaarheid. Sectoren waar de nadruk

Twente

Twente

Regio Twente is een beroepsgroepenketenaanpak aan het ontwikkelen. Versteviging van de infrastructuur, samenwerking en het versterken van bestaande projecten kenmerkt deze aanpak. De regio voert de uitvoering van Perspectief op

Rivierenland

Rivierenland

In Rivierenland worden de lopende aanpakken die vernieuwend en effectief zijn, verder doorontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar de huidige behoeften van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden. Deze aanpak richt

Stedendriehoek en Noord Veluwe

Stedendriehoek en Noord Veluwe

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door een aantal elementen te intensiveren: het WSP, het matchingsproces, het plaatsen van werkfitte kandidaten en scholing. Deze regio kent

Rijnmond

Rijnmond

In Rijnmond wordt ingezet op het versneld uitvoeren van de al geldende Doe-agenda (samenwerking, werkfit maken van werkzoekenden, matchen op vacatures en publiek-private samenwerkingen). Perspectief op Werk biedt ook de

Noord Limburg

Midden Limburg

De aanpak in deze regio richt zich op het matchen naar werk, een gezamenlijke inspanning van gemeenten, UWV en werkgevers. Kanssectoren zijn techniek, bouw, horeca, retail, maakindustrie, logistiek en zorg.

Midden Limburg

Midden Limburg

Deze arbeidsmarktregio geeft met de Doe-agenda van Perspectief op Werk een extra impuls aan de toeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wajong, Participatiewet, Banenafspraak, langdurig

Noord Holland Noord

Noord Holland Noord

De regio Noord Holland Noord kan worden omgeschreven als een gemêleerde economie en arbeidsmarkt: een verscheidenheid aan branches met regionale accenten in agri-business, zorg, handel, bouw, onderwijs, industrie en overheid.

Midden Holland

Midden Holland

Deze regio wil met Perspectief op Werk een extra inspanning leveren op de matching, met als bijvangst een kwaliteitsimpuls aan de werkgeversdienstverlening. In deze regio is veel behoefte aan mensen in

Midden Brabant

Midden Brabant

De regio kent een dynamische samenwerkingsstructuur. Midden Brabant beoogt meer mensen perspectief op werk te bieden. Zij zetten hierbij in op het harmoniseren van instrumenten en werkgeversdienstverlening, het transparant maken

Holland Rijnland

Holland Rijnland

Deze regio wil met Perspectief op Werk het paradox aanpakken van enerzijds een grote vraag naar personeel, tegenover overschotten en een groep werkzoekenden. De opgezette activiteiten voor werkzoekenden en werkgevers

Groningen

Groningen

In deze regio wordt gewerkt aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Met het plan Perspectief op Werk hebben ze een veelzijdig programma, waarmee zij met

Friesland

Friesland

In deze arbeidsmarktregio is er ondanks de grote vraag naar personeel nog veel onbenut arbeidspotentieel. Met het plan POW beoogt Friesland meer matches te realiseren en publiek-private samenwerking te bestendigen.

Gorinchem

Gorinchem

Deze arbeidsmarktregio heeft door vergrijzing een toenemend tekort aan mensen en wil met Perspectief op Werk het onbenut arbeidspotentieel inzetten vanuit de eigen én andere regio’s. De ambitie is groot

Foodvalley

Foodvalley

In deze arbeidsmarktregio sluiten vraag en aanbod niet vanzelf meer aan. Met het plan Perspectief op Werk beogen zij meer matches te realiseren door in te zetten op talentwerving, intensievere

Flevoland

Flevoland

Deze arbeidsmarktregio heeft een groeiend aantal ondernemers. De vraag naar personeel neemt alleen maar toe, vooral in sectoren als techniek, ICT, zorg, transport en zakelijke dienstverlening. Samen met werkgevers is

Drenthe

Drenthe

Deze arbeidsmarktregio zet met het plan Perspectief op Werk in om de inclusiviteit op de arbeidsmarkt te versterken. De urgentie om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de mismatch

Amersfoort

Amersfoort

Deze regio zet al jarenlang in op een goede aansluiting van vraag en aanbod met de gedachten een goed georganiseerde regionale overheid om werkgevers goed te kunnen bedienen. Zij beogen

Achterhoek

Doetinchem

Deze arbeidsmarktregio steekt met het plan Perspectief op Werk in op de mismatch en toenemende vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Zij beogen meer duurzame plaatsingen te realiseren door middel

Drechtsteden

Drechtsteden

Deze arbeidsmarktregio heeft met het plan Perspectief op Werk de ambitie om niet alleen op traditionele wijze te matchen, maar veel meer in te zetten op inclusief werkgeverschap om vraag