Zwolle

Zwolle

Regio Zwolle maakt in het Perspectief op Werk-plan ‘investeren in mensen’ tot speerpunt. Het gaat om investeringen, die zowel mensen als werkgevers ten goede komen. De regio pakt dit integraal op: voor jongeren, werkenden en mensen die nu nog langs de kant staan. In de Regio Zwolle is in de sectoren techniek, industrie en zorg, maar

Zuid Oost Brabant

Noord Oost Brabant

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken d.m.v. de inzet van brancheteams, samenwerking met werkgevers, het transparant maken van het bestand en het intensiveren van scholing. Genoemde doelgroepen daarin zijn: mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, 50-plussers en mensen die zes maanden werkloos zijn. Sectoren waar de roep om personeel het grootst is,

Zuid Limburg

Zuid Limburg

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door in te zetten op het verhogen van de arbeidsdeelname en het ontwikkelen van 21st  century skills bij de beroepsbevolking. Sectoren waar de roep om personeel het grootst is, zijn: customer service, maakindustrie, leisure, horeca, zorg, smart services, medische logistiek, automotive, logistiek en techniek.

Zuid-Kennemerland en IJmond

Zuid-Kennemerland en IJmond

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door in te zetten op het werkfit maken van het zogeheten focusbestand. Door middel van scholing willen zij werkzoekenden duurzaam plaatsen in benoemde kanssectoren. Sectoren waar de roep om personeel het grootst is zijn: horeca, zorg, techniek, commerciële dienstverlening en detailhandel.

Zuid-Holland Centraal

Zuid-Holland Centraal

Deze arbeidsmarktregio is een zogeheten pendelregio. De regio kenmerkt zich door land- en (glas)tuinbouw, transport, logistiek en groothandel en horeca en leisure. De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door de samenwerking vooral vorm te geven in het meer in partnerschap samenwerken en het verder optimaliseren van de werkzaamheden en dienstverlening. Er

Zeeland

Zeeland

In Zeeland wordt nadrukkelijk ingezet op een ketenbenadering die elkaar opvolgt en versterkt. Dit houdt in dat er wordt ingezet op voldoende aanbod van werkfitte kandidaten, ervoor gezorgd wordt dat er voldoende aanbod is van beschikbare banen, dat de plaatsing goed en efficiënt verloopt en dat de mensen de werkplek uiteindelijk ook behouden. Sectoren waar

West Brabant

West Brabant

In deze regio wordt de nadruk gelegd op innovatie van topsectoren, het vergroten van de toegevoegde waarde, kwalitatieve werkgelegenheid, een Leven Lang Leren en duurzame inzetbaarheid. Sectoren waar de nadruk op ligt in de regio zijn: industrie (High Tech Systems en Materialen), agro/biobased en logistiek. Er zijn geen specifieke doelgroepen benoemd.

Twente

Twente

Regio Twente is een beroepsgroepenketenaanpak aan het ontwikkelen. Versteviging van de infrastructuur, samenwerking en het versterken van bestaande projecten kenmerkt deze aanpak. De regio voert de uitvoering van Perspectief op Werk integraal uit (werkgevers-, werknemersdienstverlening en leren en werken) voor de brede doelgroep van gemeenten en UWV. Twente richt zich vooral op de sectoren techniek,

Rivierenland

Rivierenland

In Rivierenland worden de lopende aanpakken die vernieuwend en effectief zijn, verder doorontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar de huidige behoeften van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden. Deze aanpak richt zich op de vier pijlers binnen Perspectief op Werk en het effectiever maken van de regionale werkgeversdienstverlening. In de techniek, ICT en zorg zijn de

Stedendriehoek en Noord Veluwe

Stedendriehoek en Noord Veluwe

De ambitie voor Perspectief op Werk wil deze regio bereiken door een aantal elementen te intensiveren: het WSP, het matchingsproces, het plaatsen van werkfitte kandidaten en scholing. Deze regio kent acht kansberoepen waarin het wil opleiden. Er zijn geen specifieke doelgroepen benoemd in het plan.

Rijnmond

Rijnmond

In Rijnmond wordt ingezet op het versneld uitvoeren van de al geldende Doe-agenda (samenwerking, werkfit maken van werkzoekenden, matchen op vacatures en publiek-private samenwerkingen). Perspectief op Werk biedt ook de kans om buiten de gangbare paden te durven denken (creativiteit) en handelen. De aanpak in deze regio richt zich op drie terreinen: 1. Aan het

Rijk van Nijmegen

Rijk van Nijmegen

In Rijk van Nijmegen wordt ingezet op een drietal activiteiten:  1. Het voortzetten en uitbreiden van de aanpak van leerwerkarrangementen met ondernemers, onderwijs en overheid. 2. Aansluiten op Leven Lang Ontwikkelen. 3. Aansluiten op kansen in de energietransitie. De sectoren zorg & welzijn, transport & logistiek, horeca, bouw en techniek, ICT, schoonmaak en groenvoorziening ziet

Noord Oost Brabant

Noord Oost Brabant

De aanpak in deze regio richt zich op het optimaliseren van de werkgeversdienstverlening, het vergroten van de transparantie van de bestanden en het meer delen van kandidaten, het arbeidsfit maken van werkzoekenden, het ondersteunen van werkgevers bij inclusief ondernemen/MVO en het extra inzetten op vormen van praktijkleren. Kansectoren zijn ICT, zakelijke dienstverlening, industrie, zorg, logistiek

Noord Limburg

Midden Limburg

De aanpak in deze regio richt zich op het matchen naar werk, een gezamenlijke inspanning van gemeenten, UWV en werkgevers. Kanssectoren zijn techniek, bouw, horeca, retail, maakindustrie, logistiek en zorg. Het plan richt zich op een selectie van bemiddelbare werkzoekenden.

Midden Limburg

Midden Limburg

Deze arbeidsmarktregio geeft met de Doe-agenda van Perspectief op Werk een extra impuls aan de toeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wajong, Participatiewet, Banenafspraak, langdurig WW) naar werk. Dit beogen zij door middel van maatwerk scholingsarrangementen, competentiegericht werken, de inzet van motiveringstrajecten, integrale voorschakel- en doorontwikkeltrajecten, intensivering van de samenwerking

Noord Holland Noord

Noord Holland Noord

De regio Noord Holland Noord kan worden omgeschreven als een gemêleerde economie en arbeidsmarkt: een verscheidenheid aan branches met regionale accenten in agri-business, zorg, handel, bouw, onderwijs, industrie en overheid. Het merendeel aan bedrijven in deze regio is mkb. De regio richt zich in dit plan op werkzoekenden in het algemeen en ontwikkelt een gerichte

Midden-Utrecht

Midden Utrecht

Deze regio wil met Perspectief op Werk vooral de al bestaande regionale samenwerking intensiveren, versterken en waar mogelijk versnellen. De regio richt zich in dit plan op werkzoekenden aan de basis van de arbeidsmarkt die niet in staat zijn om zonder ondersteuning werk te vinden. In de sectoren ICT, Techniek en Transport en Logistiek ziet

Midden Holland

Midden Holland

Deze regio wil met Perspectief op Werk een extra inspanning leveren op de matching, met als bijvangst een kwaliteitsimpuls aan de werkgeversdienstverlening. In deze regio is veel behoefte aan mensen in de zorg, bouw en transport, groen, horeca en schoonmaak.

Midden Gelderland

Midden Gelderland

Deze arbeidsmarktregio zet zich al langere tijd in om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en inclusief ondernemerschap als vanzelfsprekend te laten zijn. Met het plan Perspectief op Werk geven ze daar extra impuls aan door werkzoekenden en werkgevers in beeld te brengen, zelfregie te bevorderen, dienstverlening en instrumenten te harmoniseren, branchegericht en competentiegericht te werken en samenwerking

Midden Brabant

Midden Brabant

De regio kent een dynamische samenwerkingsstructuur. Midden Brabant beoogt meer mensen perspectief op werk te bieden. Zij zetten hierbij in op het harmoniseren van instrumenten en werkgeversdienstverlening, het transparant maken van het onbenut arbeidspotentieel (in de app talentuitwerkhart.nl), hen werkfit- en bemiddelbaar te maken, de betrokkenheid van werkgevers te vergroten en te bouwen aan een

Holland Rijnland

Holland Rijnland

Deze regio wil met Perspectief op Werk het paradox aanpakken van enerzijds een grote vraag naar personeel, tegenover overschotten en een groep werkzoekenden. De opgezette activiteiten voor werkzoekenden en werkgevers worden geprofessionaliseerd. In co-creatie worden nieuwe vormen uitgeprobeerd van werkfittrajecten, praktijkleren en PPS-oplossingen. Ze maken gezamenlijk kandidaatprofielen transparant, bieden begeleiding en nazorg op de werkvloer

Helmond de Peel

Helmond de Peel

Deze regio geeft met het plan Perspectief op Werk een impuls aan programma’s om werkzoekenden te matchen op de groeiende vraag vanuit werkgevers. De regio zet in op activiteiten als Leven Lang Ontwikkelen, het coördineren van de arbeidsvraag, een optimaal werk- en leerklimaat, het doorontwikkelen van het regionale talentcentrum, het bieden van werkgevers- en opleidingsvouchers

Haaglanden

Haaglanden

In deze arbeidsmarktregio gaat het plan Perspectief op Werk in op de gezamenlijke opgave om de vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit wordt concreet gemaakt door kandidaat-profielen transparant te maken in competentiegerichte arbeidsprofielen, werkfittrajecten te bieden, mensen te ontwikkelen (academie), functies bij werkgevers kandidaatfit te maken (met quick scans), matchingsevents

Groningen

Groningen

In deze regio wordt gewerkt aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Met het plan Perspectief op Werk hebben ze een veelzijdig programma, waarmee zij met werkfestivals, ontmoetingsevents, nieuwe wervingsmethoden, pilots Open Hiring, scholingscomponenten gekoppeld aan werk en werkfit-arrangementen het verschil willen maken voor duurzame matches. Zij zetten in op versterkte

Friesland

Friesland

In deze arbeidsmarktregio is er ondanks de grote vraag naar personeel nog veel onbenut arbeidspotentieel. Met het plan POW beoogt Friesland meer matches te realiseren en publiek-private samenwerking te bestendigen. Hiervoor organiseren zij matchingsevents, zetten ze in op Open Hiring, maken ze kandidaatprofielen transparant, stellen ze matchingsbudget en budget voor noodzakelijke scholing ter beschikking en

Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek

Deze regio beoogt met Perspectief op Werk verdere impuls te geven aan het bij elkaar brengen van vraag een aanbod. Uitgangspunt is dat de vraag van werkgevers centraal staat en werkzoekenden zelf verantwoordelijk zijn voor hun route naar werk. De regio faciliteert hen wel met o.a maatwerk(arrangementen), een toegankelijk bestand, jongerenvoucher, wijkleerbedrijf, aanpak GGZ en

Gorinchem

Gorinchem

Deze arbeidsmarktregio heeft door vergrijzing een toenemend tekort aan mensen en wil met Perspectief op Werk het onbenut arbeidspotentieel inzetten vanuit de eigen én andere regio’s. De ambitie is groot om dit in PPS-combinaties te realiseren en zij nodigen partners hier ook toe uit. Ze organiseren o.a. de ambachtsschool, het digitaal platform WIJIJ, een instroomproject

Groot Amsterdam

Groot Amsterdam

Deze arbeidsmarktregio kent al een intensieve samenwerkingsstructuur en zijn al actief om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Met Perspectief op Werk geven zij extra impuls aan de integrale werkwijze, de persoonlijke en afgestemde maatwerktrajecten en de functiegerichte begeleiding en scholing. Dit alles ook in PPS-pilots. Techniek, ICT, Transport en logistiek zijn sectoren waar

Foodvalley

Foodvalley

In deze arbeidsmarktregio sluiten vraag en aanbod niet vanzelf meer aan. Met het plan Perspectief op Werk beogen zij meer matches te realiseren door in te zetten op talentwerving, intensievere maatwerktrajecten en opleidings-, toeleidings- en begeleidingsarrangementen. Met een toegankelijke applicatie zijn straks zowel werkzoekenden, werkgevers, maar ook de toeleidingsarrangementen te vinden. De vernieuwende initiatieven zullen

Flevoland

Flevoland

Deze arbeidsmarktregio heeft een groeiend aantal ondernemers. De vraag naar personeel neemt alleen maar toe, vooral in sectoren als techniek, ICT, zorg, transport en zakelijke dienstverlening. Samen met werkgevers is de focus vanuit het plan Perspectief op Werk om onbenut arbeidspotentieel aan te boren door te investeren in scholingstrajecten, begeleiding voor kwetsbare groepen, nazorgtrajecten. Ook

Drenthe

Drenthe

Deze arbeidsmarktregio zet met het plan Perspectief op Werk in om de inclusiviteit op de arbeidsmarkt te versterken. De urgentie om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de mismatch tussen vraag en aanbod in de regio te overbruggen, wordt alsmaar groter. Met het plan worden kandidaten op vernieuwende wijze in beeld gebracht en wordt

Amersfoort

Amersfoort

Deze regio zet al jarenlang in op een goede aansluiting van vraag en aanbod met de gedachten een goed georganiseerde regionale overheid om werkgevers goed te kunnen bedienen. Zij beogen met Perspectief op Werk meer impact te realiseren aan de randen van de dienstverlening, zoals begeleiding in de werksituatie, nazorg, duurzaamheid arbeidsrelaties, 1 loket, een

Achterhoek

Doetinchem

Deze arbeidsmarktregio steekt met het plan Perspectief op Werk in op de mismatch en toenemende vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Zij beogen meer duurzame plaatsingen te realiseren door middel van maatwerktrajecten en heel concrete acties in een publiek-private regionale samenwerking. Genoemde doelgroepen daarin zijn: mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, kwetsbare jongeren en mensen die

Drechtsteden

Drechtsteden

Deze arbeidsmarktregio heeft met het plan Perspectief op Werk de ambitie om niet alleen op traditionele wijze te matchen, maar veel meer in te zetten op inclusief werkgeverschap om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en duurzame matches te realiseren. Werken op basis van talenten, maatwerk en met nazorg is nodig om werkzoekenden