Midden Limburg

Deze arbeidsmarktregio geeft met de Doe-agenda van Perspectief op Werk een extra impuls aan de toeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wajong, Participatiewet, Banenafspraak, langdurig WW) naar werk. Dit beogen zij door middel van maatwerk scholingsarrangementen, competentiegericht werken, de inzet van motiveringstrajecten, integrale voorschakel- en doorontwikkeltrajecten, intensivering van de samenwerking met GGZ, vereenvoudiging her-instroom, begeleidingsvouchers aan werkgevers en PPS-pilots. Doel is om tot betere aansluiting en duurzame matches te komen. Sectoren waarvoor de urgentie het hoogst is, zijn techniek, bouw, zorg, logistiek en horeca.

Het volledige projectplan vindt u hier

Klik hier voor de contactgegevens

Terug naar regio's

Kansen PPS

Werkfit maken kandidaten.
Inzet extra jobcoaches.
Verkenning samenwerkingsvormen met uitzendbureaus.
Budget voor innovatieve ideeën.

Kwantitatieve ambitie

300 werkzoekenden matchen naar werk.

Kwalitatieve ambitie

Alle werkzoekenden o.b.v. competenties in beeld.
Nauwere samenwerking in ieder geval met werkgevers.
Meer aandacht coaching en begeleiding i.h.k.v. nazorg.

Diversen

Experiment met ontschot budget en ontschotte doelgroep.