PRIVACY STATEMENT ALLIANTIE SAMEN WERKEN VOOR WERK

ABU, NRTO, Cedris en OVAL hebben de alliantie Samen werken voor werk gevormd om publieke en private partijen beter te laten samenwerken en om daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

De alliantie Samen werken voor werk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In dit Privacy statement vindt u informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Verwerking persoonsgegevens

Doelen
Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service bieden en ervoor zorgen dat de producten en diensten van de alliantie Samen werken voor werk optimaal benut kunnen worden. Daar hebben wij persoonsgegevens voor nodig. Uw gegevens kunnen worden verwerkt voor:
● informatievoorziening, zoals het versturen van de inspiratiegids, de nieuwsbrief en overige informatie op uw verzoek
● communicatieve doeleinden
● het aanmelden voor bijeenkomsten

Persoonsgegevens
Voor de hiervoor genoemde doelen worden de volgende gegevens verwerkt:
● naam
● telefoonnummer
● e-mailadres
● adres

Rechtsgrond
De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming doordat u uw persoonsgegevens door een actieve handeling verstrekt (bijvoorbeeld de nieuwsbrief en een informatie-aanvraag op uw verzoek), dan wel gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld voor de communicatieve doeleinden en de informatievoorziening).

Het gerechtvaardigd belang van de alliantie Samen werken voor werk om persoonsgegevens te verwerken, is het contact onderhouden met de leden van de alliantie-partijen en publieke organisaties, wat noodzakelijk is om publieke en private partijen beter te laten samenwerken en om daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die voor de alliantie Samen werken voor werk diensten verlenen (bijvoorbeeld de softwareleverancier, de ICT-beheerder, de drukker). Dit gebeurt altijd alleen indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Met verwerkers is een verwerkersovereenkomst overeengekomen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens onderling worden uitgewisseld tussen ABU, Cedris, NRTO en OVAL (‘de alliantiepartijen’) indien dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens. De alliantiepartijen gaan zorgvuldig en in overeenstemming met privacy wet en regelgeving om met uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
De alliantie Samen werken voor werk neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van gegevens via de website plaats met een beveiligde verbinding, wordt blijvend aandacht besteed aan beveiligingsbewustzijn, is apparatuur fysiek beveiligd en is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot degene voor wie dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie.
Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen
De alliantie Samen werken voor werk bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
In beginsel worden persoonsgegevens binnen twee jaar verwijderd na het laatste contact. Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien de alliantie Samen werken voor werk het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Cookies
Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via analytische (Google Analytics) en functionele cookies. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. ‘Gegevens delen’ zijn uitgezet, er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, beperking van de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens, alsmede bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.
Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via info@samenwerkenvoorwerk.nl.

Contact
Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@samenwerkenvoorwerk.nl.
Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen in dit Privacy statement
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook dit Privacy statement op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in september 2018.