Het ministerie van SZW heeft aan de 35 arbeidsmarktregio’s geld beschikbaar gesteld voor een regionaal actieplan om met regionale partijen meer mensen Perspectief Op Werk te bieden. Uitgangspunt hierin: door meer publiek-private samenwerking komen meer matches tot stand. De alliantie Samen werken voor werk heeft alle actieplannen samengebracht in een praktisch overzicht. Voor iedere regio is in beeld gebracht met welke opgave/doe-agenda de regio aan de slag gaat en waar kansen liggen voor regionale partners om een bijdrage te leveren in deze regionale ambitie.

Nederland Created with Sketch.

Zwolle

Kansen PPS

Samenstelling van TOP team die gaat PPS gaat werken.
Ontwikkel & opleidingsarrangementen.

Kwantitatieve ambitie

1500 profielen in kaart brengen.
500 extra matches in kansberoepen.
500 werkgevers verbinden zich aan doelstelling inclusiviteit.
500 ontwikkelarrangementen.

Kwalitatieve ambitie

Regio ontwikkelen in proactiviteit en inclusiviteit.
Inzet op duurzaam/continuïteit in werk.

Diversen

Integrale aanpak “investeren in mensen”.
Inzet op inclusiviteit: werkgevers hieraan verbinden.
Sectorkansen met opleidingsarrangement ontwikkelen.

Meer informatie

Zuid Oost Brabant

Kansen PPS

In beeld brengen vacatures.
Enthousiasmeren werkgevers.
Werkzoekenden in beeld brengen en werkfit maken.

Kwantitatieve ambitie

Begeleiden 40 wg's in personeelsvraag matchen met doelgroep.
Werven 50 werkgevers ambassadeurs.
Plaatsen 240 mensen uit doelgroep.

Kwalitatieve ambitie

Samenwerking van sub-regionaal naar regionaal.
1 target, 1 manager, 1 werkwijze.
Scholing.

Diversen

Aanpak met brancheteams.
Werkgevers en overheid van elkaar leren.
Verbetering van structuur om meer resultaat te boeken.

Meer informatie

Zuid Limburg

Kansen PPS

Het focusbestand in beeld brengen.
Inzet werkoriëntatieprogramma's.
Flexibiliseren van scholingsaanbod.
Vinden en ontsluiten projecten op terrein van scholing en talentontwikkeling.
Vraagombuiging werkgevers.
Begeleiding en nazorg bieden.

Kwantitatieve ambitie

1.000 kandidaten in beeld met allen een plan van aanpak.
225 ondernemers bezoeken door aanjager met WSP-en.
100 begeleidingsvouchers.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame kans op werk.
Werkgevers leren het bestand kennen.
Groeien naar arbeidsfit door leren en werken.
Inzicht en toegankelijkheid van (om)scholing en arrangementen.
Vergroten van duurzaam werk.

Diversen

De eerste 1.000 in beeld moeten voor Q1 2020 al afgerond zijn.

Meer informatie

Zuid-Kennemerland en IJmond

Kansen PPS

Investeren in kandidaat en de passende werkplek (en scholing).
Werkplekken aanbieden.
Transparantie profielen.
Scholing als onderdeel begeleiding.

Kwantitatieve ambitie

180 werkfitte kandidaten plaatsen op werkplek of leerwerkplek.
180 werkplekken creëren waarvan 50% leerwerkplekken.

Kwalitatieve ambitie

Werkfitte kandidaten.
Matching van kandidaten op werkplek of leerwerkplek icm scholing.
Verder versterken werkgeversdienstverlening.
Inzichtelijk maken van het gezamenlijk aanbod werkzoekenden.

Diversen

Regio heeft hoogste aantal kandidaten met profiel in kandidatenverkenner.
Harmonisatie van beleid.

Meer informatie

Zuid-Holland Centraal

Kansen PPS

Vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.
Ontwikkeling bedrijfsscholen.
Het nieuwe wij (samenwerkingsproject).

Kwantitatieve ambitie

extra 170 duurzame plaatsingen realiseren.

Kwalitatieve ambitie

Verbeteren aansluiting op de arbeidsmarkt.
Optimaliseren aansluiting wg- en wz-dienstverlening waaronder harmonisatie instrumenten en verbetering transparantie.
Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt.

Diversen

Meer partnerships.
Integrale aanpak aan kandidaten (op alle leefgebieden).
Initiatief Regio werkt (bovenregionaal initiatief in kansrijke sectoren).

Meer informatie

Zeeland

Kansen PPS

Meer aanbod van werkfitte kandidaten.
Ondersteunen van werkgevers bij inclusief ondernemerschap.
Verzorgen duurzame plaatsingen.
Versterken pps door andere manier van samenwerken.

Kwantitatieve ambitie

Werkgevers verbinden: 50.
Aantal matches in twee jaar: 160.
Aantal kandidaten om te bemiddelen: 320.
Aantal mensen in beeld brnegen: 640.

Kwalitatieve ambitie

Versterken Zeeuwse samenwerking.

Diversen

Landelijk de meeste krappe arbeidsmarkt.
Inzet op ketensamenwerking.
Inclusief ondernemen.

Meer informatie

Zaanstreek/Waterland

Kansen PPS

Versterken vraagzijde arbeidsmarkt.
Pilot praktijkleren.
Uitbreiden leerwerktrajecten in kanssectoren.
Innovatiebudget.

Kwantitatieve ambitie

Verbeteren wg-dienstverlening leidt tot 150 extra plaatsingen.
Via pilotpraktijkleren 100 tot 150 inwoners traject naar betaald werk.
Uitbreiding leerwerktrajecten levert 120 extra trajecten op.
waarvan 75 mensen direct aan het werk gaan.

Kwalitatieve ambitie

Verbeteren werkgeversdienstverlening.
Pilot praktijkleren.
Uitbreiding leerwerktrajecten.
Versterken vraagzijde arbeidsmarkt.

Diversen

Grote inzet op ondersteuning werkgevers.
Grote economische verbondenheid met Amsterdam.

Meer informatie

West Brabant

Kansen PPS

Koppelen van werkgevers per branche voor deelname WERK-sessies.

Kwantitatieve ambitie

80 werkgevers clusteren over 4 kansrijke branches.
720 werkfitte werkzamen in beeld brengen om te bemiddelen.
180 duurzame plaatsingen in West-Brabant.
Uitval van medewerkers binnen project minimaliseren tot onder 10%.
Mkb-clusters voor de kanrijke branche ondersteunen.

Kwalitatieve ambitie

Verbindingen maken o.g.v. econmie, arbeidsmarkt en onderwijs.
Werkgelegenheid en onderwijs op ontwikkelniveau houden.
Investeren in duurzame inzetbaarheid van de werkzoekenden.

Diversen

Voor de WERK-sessies is VNO NCW in the lead.

Meer informatie

Twente

Kansen PPS

Vraag in beeld.
Pilot praktijkleren.

Kwantitatieve ambitie

200 deelnemers per pilot.

Kwalitatieve ambitie

Project kennen van je klant
Project begeleiding psyschisch kwetsbaren naar werk.
Project arbeidsmarktcoaches.
Project vraag in beeld.
Project vernieuwende digitale methoden.
Werkplein Twente.
Beroepsgroepenketenaanpak.
Meer uit SROI-aanpak.
Pilot praktijkleren.

Diversen

VNO is trekker van vraag in beeld.
ROC Twente en SWB zijn trekker.
Ontwikkelen 'skills'-huizen, branchegericht werken.

Meer informatie

Rivierenland

Kansen PPS

Bij elkaar brengen vraag en aanbod en matchen in toegankelijk bestand.
Scholing als onderdeel van begeleiding.

Kwantitatieve ambitie

1.500 mensen 'werkfitter' maken.
200 vacatures op vernieuwende manier uitzetten.
150 passende werkplekken creëren.
3.000 profielen transparant maken.
1.500 werkzoekenden bij bijeenkomsten in contact brengen met
100 werkgevers
250 mensen scholing/begeleiding bieden op de werkvloer.

Kwalitatieve ambitie

Werkfitter en transsparanter maken werkzoekenden.
Meer passende werkplekken aanbieden.
Matchen in een toegankelijker bestand.
Extra inzetten op scholing als onderdeel begeleiding.
Effectievere regionale werkgeversidnestverlening.

Diversen

Regio met veel praktijkopgeleide mensen.
Inzet op intensievere uitvoering en samenwerking.

Meer informatie

Stedendriehoek en Noord Veluwe

Kansen PPS

Bouwen van publiek privaat treintje in samenwerking met de alliantie i.c.m. coachings- en weerbaarheidstrainingen.
Ontwikkeling van oriëntatiecarrousels met onderwijs.
Organiseren van rondleidingen bij werkgevers.
Nauwere samenwerking publiek-privaat door kennis met elkaar te delen en
intensievere samenwerking.

Kwantitatieve ambitie

100 matches realiseren in 2020 m.b.v. scholingsvouchers.
50 matches.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame matches.
Concrete samenwerkingsafspraken.

Diversen

Intensivering matchingsproces, plaatsen en scholing.
Pilot Samen werken voor Werk | PPS.

Meer informatie

Rijnmond

Kansen PPS

Transparant maken bestand en vacatures + ken je klant (topprioriteit).
Ontwikkeling van leer-werktrajecten (treintjes) en andere concepten i.s.m. arbeidsmarktpartners.
Organiseren van regionaal matchingsproces.
Samenwenwerking met sociale partners, onderwijsinstellingen en marktpartijen voor beter functionerende arbeidsmarkt.
Private intermediairs laten samenwerken met WSP.
Leerwerkakkoorden.

Kwantitatieve ambitie

Minimaal 5.500 plaatsingen vanuit Rijnmond-gemeenten.
1.000 plaatsingen UWV WW.
65 plaatsingen UWV WIA WGA.
350 plaatsingen UWV Wajong.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame matches.
Werkfit en duurzaam werkend.
Samenwerking op regionaal niveau.
Ontschotting/harmonisatie.

Diversen

Ontschotten en harmoniseren regelgeving en instrumenten.

Meer informatie

Rijk van Nijmegen

Kansen PPS

Inclusief ondernemerschap in regio verder ontwikkelen en versterken.
Vaststellen van de vraag/behoefte bij ondernemers in kanssectoren.

Kwantitatieve ambitie

Minimaal 200 werkzoekenden uit doelgroep op betaald werk plaatsen.

Kwalitatieve ambitie

Aanpak leerwerkarrangementen voortzetten en uitbreiden.
Aansluiten op Leven lang ontwikkelen.
Aansluiten op Energietransitie.
Inclusief ondernemerschap in regio verder ontwikkelen en versterken.

Diversen

Bij afspraken maken over scholing is ROC weer 'logische'partner.

Meer informatie

Noord Oost Brabant

Kansen PPS

Ondersteunen van werkgevers bij inclusief ondernemerschap.
Alleen SW en ROC's bij betrokken, weinig aanknoping PPS.

Kwantitatieve ambitie

6.500 plaatsingen 2019 en 5.000 plaatsingen 2020.
Ongeveer 15% van plaatsingen banenafspraak of beschut werk.
800 opnames van video-CV's in 2 jaar.

Kwalitatieve ambitie

Optimaliseren werkgeversdienstverlening 1-loketfunctie WSP.
Vergroten transparantie van bestanden en meer delen van kandidaten.
Werkzoekenden arbeidsfit maken.
Ondersteuning werkgevers bij inclusief ondernemen/MVO.
Extra inzetten op vormen van praktijkleren.

Diversen

Drie SW-ontwikkelbedrijven in WSP, daarmee is PPS.
Uitzenders geen samenwerkingspartner in de regio=beleidskeuze uit 2015.

Meer informatie

Noord Limburg

Kansen PPS

Maatwerktrajecten t.b.v. werkfit maken kamdidaten.
Integraal project met VVV (meedoen door sport) op PPS wijze.
Met uitzendbureau samenwerking meer bemiddeling en activering.
Onderzoek naar regionale PPS.
Diverse leerwerktrajecten met private partijen.

Kwantitatieve ambitie

350 kandidaten matchen.
1.450 profielen.

Kwalitatieve ambitie

Pilot praktijkleren.

Diversen

Naast POW loopt ook 'Door inzicht aan de slag'.
Alternatieve vormen matching, zoals Open Hiring, uitproberen.

Meer informatie

Midden Limburg

Kansen PPS

Werkfit maken kandidaten.
Inzet extra jobcoaches.
Verkenning samenwerkingsvormen met uitzendbureaus.
Budget voor innovatieve ideeën.

Kwantitatieve ambitie

300 werkzoekenden matchen naar werk.

Kwalitatieve ambitie

Alle werkzoekenden o.b.v. competenties in beeld.
Nauwere samenwerking in ieder geval met werkgevers.
Meer aandacht coaching en begeleiding i.h.k.v. nazorg.

Diversen

Experiment met ontschot budget en ontschotte doelgroep.

Meer informatie

Noord Holland Noord

Kansen PPS

Werkfit maken m.b.v. instrumenten en opleidingen.
Onderzoek draaideurconstructies en nazorg.
Ontwikkelfonds waarin publiek private middelen gebundeld zijn.
Experimenten t.b.v. matchingsproces.

Kwantitatieve ambitie

300 extra matches.
20 extra inburgeringstrajecten.
500 werkzoekenden geactiveerd naar economische zelfstandigheid.
200% van de doelstelling van de banenafspraak gerealiseerd.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame inzetbaarheid.
Leven lang ontwikkelen.
Inclusiviteit.
Werkgevers anders laten kijken naar functieprofielen.

Diversen

Open Hiring ontwikkelen.

Meer informatie

Midden-Utrecht

Kansen PPS

Transparant maken bestand en vacatures.
Matchingproces verbeteren.
Werkfit maken .
Inzet op leerwerktrajecten mbv tender voor klasje kansberoepen.
Budget voor innovatieve ideeën.
Tender voor branchespecifiek opleiden.

Kwantitatieve ambitie

450 extra begeleidingstrajecten naar werkfit.
150 extra matches in drie kansrijke sectoren.

Kwalitatieve ambitie

Duurzame matches.
Samenwerking op regionaal niveau.
Focus op doelgroep aan de basis van de arbeidsmarkt.

Diversen

Naast POW loopt ook 'De Werkbeweging'.

Meer informatie

Midden Holland

Kansen PPS

Verkenning samenwerkingsvormen uitzendbureaus in 'nieuwe' WSP.
Verkenning samenwerkingsvormen onderwijs in 'nieuwe' WSP.

Kwantitatieve ambitie

370 deelnemers in trajecten op maat o.h.g.v. logistiek, taal etc..
16 speedmeets.

Kwalitatieve ambitie

Branchegerichte benadering.

Diversen

Houtskoolschets voor 'nieuwe' WSP.

Meer informatie

Midden Gelderland

Kansen PPS

Vraaginventarisatie bij werkgevers.

Kwantitatieve ambitie

415 extra matches waarvan 200 d.m.v branche-ontwikkeltrajecten.
800 personen in beeld.
Otwikkeltrajecten inzetten bv praktijkverklaringen.
Oriëntatiecarrousel inzetten voor 300 werkzoekenden.

Kwalitatieve ambitie

Werkzoekende en werkgever in beeld.
Competentiegericht werken.
Versterken zelfregie.
Geharmoniseerde werkgeversdienstverlening.
Branchegericht werken.
Optimaliseren samenwerking.

Diversen

Matching-app ontwikkelen.

Meer informatie

Midden Brabant

Kansen PPS

Screening van 800 werkzoeken zijn d.m.v. praktijkassessement.

Kwantitatieve ambitie

400 video CV's in digitaal matching systeem.
10 kandidaten uit GGZ-bestand krijgen maatwerktraject.
150 jongeren krijgen maatwerk-ondersteuning.
60 personen werk en branchefit gemaakt voor zorg of logistiek.

Kwalitatieve ambitie

Inzicht in regionaal bestand van niet werkfitte 45-plussers.

Diversen

Aanpak ontwikkelen voor werkzoekenden met psychische kwetsbaarheid.
Experimenteren met basisbaan, leerwerktrajecten en alternatieve vacaturevervulling (Open Hiring).

Meer informatie

Holland Rijnland

Kansen PPS

Bestandsanalyse i.s.m. private bemiddelaar.
Proeftuinen voor werkfittrajecten.
Aanjagen werkgevers bij inclusief worden.
PPS wordt actief gezocht i.s.m. werkgevers.

Kwantitatieve ambitie

100 werklozen begeleiden naar werk.
75 werklozeninstroom in een werkfit traject.

Kwalitatieve ambitie

Branche-aanpak en focus op Transport en Logistiek, Hospitality, Zorg.
Garantiebanen en Techniek en Bouw.
Co-creatie met werkgevers en andere stakeholders.
Matchingevents

Diversen

Longitudinaal casuïstiek onderzoek i.h.k.v. duurzame plaatsingen.

Meer informatie

Helmond de Peel

Kansen PPS

Vouchers voor werkgever en werknemer o.h.g.v. opleidingen en selectie kandidaten.
Experimenteren met PPS zoals social bonds etc.

Kwantitatieve ambitie

50 extra uitstroom uit de Bijstand.
25 plaatsingen naar werk vanuit GGZ-groep.
20 matchen vanuit WIA-bestand.
40 werkgevers ondersteunen m.b.v. vouchers.
4 maal per jaar opleidingsmarkt organiseren.
160 extra mensen die een praktijkverklaring halen.
Mentorwijs is bij 88 werkgevers bekend.

Kwalitatieve ambitie

Leven lang ontwikkelen.
Zicht op gecoördineerde arbeidsvraag.
Ontwikkelen optimaal leef- en werkklimaat in de regio.

Diversen

Aanpak ontwikkelen voor werkzoekenden met psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie

Haaglanden

Kansen PPS

Mkb-ambassadeur die m.b.v. PPS gaat matchen.
UWV gaat samenwerken met re-integratiepartijen t.b.v. transparantie en werkfit.
Praktijkleren.
Regionale sectorale netwerk-matchingevents.

Kwantitatieve ambitie

400 extra kandidaten matchen op baanopeningen.

Kwalitatieve ambitie

Optimaliseren WSP en sectorgewijze werkgeversbenadering.
Kandidaten in beeld met interne en externe etalage.
Oprichten Energieacademie.

Diversen

Gaan werken met arbeidsmarktprofielen.
Oog voor belemmeringen in verschillende leefwerelden.
Hallo Werk uitrollen naar de regio.
Experimenteren gebruik logaritmes en data.

Meer informatie

Groningen

Kansen PPS

300 praktijkverklaringen afgeven.
Maatwerktrajecten met werkgever en private bemiddelaars.
Deelname aan Werkfestival en events.

Kwantitatieve ambitie

Werkfestival en 16 matching-events.
150 voorschakeltrajecten organiseren.
50 jongeren Pro/VSO worden werkfit gemaakt.

Kwalitatieve ambitie

Versterken WSP, duurzame inzetbaarheid, professionalisering medewerkers.
Sluitende aanpak onderwijs-arbeidsmarkt.
Reg. Scholingsaanbod gericht op anticyclisch opleiden, parallele arbeidsmarkt en sociaal ondernemerschap.

Diversen

Open Hiring als instrument ontwikkelen.

Meer informatie

Friesland

Kansen PPS

Zien PPS strikt tussen VNO-NCW en gemeenten.
Deelname aan Werkfestival.
Private partners mogen deelnemen aan diverse evenementen.

Kwantitatieve ambitie

400 extra duurzame plaatsingen, los van reguliere plaatsingen.
32 matchingsevenementen waaruit 10 matches komen.
April 2020 Werkfestival 80 plaatsingen.

Kwalitatieve ambitie

Samenwerking in de regio en met VNO-NCW verstevigen.

Diversen

Groot percentage laagopgeleide en oudere uitkeringsgerechtigden.
Relatief hoog perc WW'ers.
Open Hiring als instrument ontwikkelen.

Meer informatie

Gooi en Vechtstreek

Kansen PPS

Behoefte aan korte omscholingen.

Kwantitatieve ambitie

Kandidatenverkenner vullen.
Sonar vullen met kandidaten participatieladder 5!
WSP uitbreiden met 2,5 fte.
33 jongeren met scholingsvoucher aan het werk.

Kwalitatieve ambitie

Werkgeversdienstverlening samen met werkgevers evalueren en vormgeven.
Starten met Wijkleerbedrijf i.s.m. Calibris.
Taaltrajecten aanbieden.
Inzet scholingsmakelaar i.s.m. SBB.

Diversen

50% vd arbeidsbeperkten geen baan.
50% vd werkzoekenden ouder dan 55 jaar.

Meer informatie

Gorinchem

Kansen PPS

Grotere transparantie tussen vraag en aanbod.
Meer passende matches.
Werk-fit trajecten organiseren.
Oprichten ambachtsschool als PPS inclusief beg.trajecten.

Kwantitatieve ambitie

4 nieuwe vormen van PPS creëren.
120 meer passende matches tot stand brengen.
10 BBL-trajecten in de zorg.

Kwalitatieve ambitie

Via PPS meer verbinding en betrokkenheid stakeholders.
Gemeenschappelijk nut vorm geven.
Oprichten van een Ambachtsschool in corporatie-vorm (Genk-geïnspireerd).

Diversen

Digitaal platform.

Meer informatie

Groot Amsterdam

Kansen PPS

Arbeidspool vorming.
Deelnemen in PPS t.b.v. begeleiding op werkvloer en nazorg.
Scholing als onderdeel begeleiding op PPS wijze intensiveren.
Meedoen aan landelijke pilot praktijkleren door SBB.

Kwantitatieve ambitie

400 extra plaatsingen.
Uitvalpercentage in PPS van 12% naar 8%.
20% van klanten gemeenten en UWV in beeld o.b.v. skillsprofiel.
100 leerlingen hebben praktijkverklaring.

Kwalitatieve ambitie

Inclusieve arbeidsmarkt waarbij bedrijven en instellingen beschikken over voldoende personeel met juiste kwalificaties.

Diversen

Experiment met poolvorming, vanuit 1 contract werken bij verschillende werkgevers.
Chatbor in ontwikkeling tbv doorstroom vanuit onderwijs.

Meer informatie

Foodvalley

Kansen PPS

Competentieprofielen opstellen/bestandsanalyse.
Toeleidings-en opleidingstrajecten door publieke en private opleiders (190k).

Kwantitatieve ambitie

900 extra mensen met kwetsbare arb m.positie aan het werk.
1.000 profielen van werkzoekenden.

Kwalitatieve ambitie

Opleidingen ontwikkelen voor kanssectoren.
Analyse werkaanbod.
Matchingproces versnellen.

Diversen

App ontwikkelen t.b.v. matching.

Meer informatie

Flevoland

Kansen PPS

Private matchingpartijen betrekken.
Nazorgtrajecten i.h.k.v. duurzame matching.

Kwantitatieve ambitie

50 leerwerktrajecten.
1.000 werkzoekenden in beeld brengen.

Kwalitatieve ambitie

Vraag en aanbod in kansrijke sectoren laten aansluiten.
Bestand transparant maken.
Duurzame matching op werk.

Diversen

Ontwikkeling training voor werkgevers.

Meer informatie

Drenthe

Kansen PPS

100 maatwerkbudgetten beschikbaar voor jobcoaching,taalcoaching enz.
Onderzoek naar arbeidspools.

Kwantitatieve ambitie

1.000 profielen van werkzoekenden.
50 matches tussen werkgever en werkzoekenden.
600 matches ondersteund met maatwerkoplossingen.

Kwalitatieve ambitie

Matching verbeteren.
Samenwerking tussen overheden, onderwijs en werkgevers verstevigen.

Diversen

20-25% van de bijstandsgerechtigden is statushouder.
Open Hiring als instrument ontwikkelen.

Meer informatie

Amersfoort

Kansen PPS

Intensivering jobcoaching en nazorg.
Intensivering scholing werkenden.
Actief praktijkverklaringen organiseren.

Kwantitatieve ambitie

25 extra oriëntatietrajecten.
30 extra BBL-trajecten en 5 pilots met leermeesters.
40 jongeren zonder strartkwalificatie zijn gekwalificeerd.
50 plaatsingen door contact werkgever/doorstroom na scholing.

Kwalitatieve ambitie

Extra impuls WSP en Leerwerkloket.
Duurzaamheid plaatsingen vergroten.

Diversen

Versterken ‘randen van dienstverlening’.

Meer informatie

Achterhoek

Kansen PPS

Transparant maken bestand.
Plaatsen mbv arrangementen (wagonnetjes).

Kwantitatieve ambitie

160 matches in 4 kansrijke sectoren.

Kwalitatieve ambitie

Ketensamenwerking verbeteren.
Algemene orientatie werkzoekenden op werk.
Branchegericht matchen.

Diversen

Sector-aanpak: multidisciplinair en intersectoraal.

Meer informatie

Drechtsteden

Kansen PPS

Private opleiders mogen aansluiten bij event.
Werkfit maken van kandidaten.
Opbouwen leerlijnen in zorg, logistiek en vervoer.
Investeren in praktijkleren en certificering on the job.

Kwantitatieve ambitie

200 extra personen laten uitstromen naar werk.

Kwalitatieve ambitie

Mismatch verkleinen door arb. markt gerichte ontwikkeling.
Intensievere dienstverlening aan kwetsbare groepen.
Vergroten inclusief werkgeverschap.

Diversen

Iedere werkzoekende heeft profiel-marktcombinatie obv competenties en vaardigheden.

Meer informatie